தம்பதியர் ஒற்றுமை காக்கும் கார்த்திகை சோம வார விரதம்

கார்த்திகை சோமவாரம்: சந்திரனுக்கு சோமன் என்றொரு பெயர் உண்டு. திங்கள் என்றும் சந்திரனைக் கூறுவார்கள். எனவே தான் திங்கட்கிழமையை சோமவாரம் என்று கூறுவார்கள். திங்கள் அன்று சந்திரனின் ஆதிக்கம் நிறைந்து காணப்படும். அதாவது சந்திரனின் ஒளிக்கற்றைகள்  சக்தி மிகுந்ததாக ஆற்றல்...

Black Friday and its Astrological Significance

Of late, Black Friday is taken as an ideal day for shopping. It is also an auspicious day to save money as Black Friday deals are very attractive In India, Christmas shopping and New Year shopping are timed around Black Friday for this reason. There will be offers...

Using Astrology For A Successful Business Launch

In India, many people consult best astrologers before launching a business. Astrologers will examine their birth charts and suggest auspicious timings for the launch. If the birth chart indicates that the timing is not favorable, then the launch will be deferred as...

Karthika Masam Vratas and Festivals

Karthigai Masam (October – November) is a very holy month for Hindus in India. Many festivals are observed in this month which is special for both Lord Vishnu and Lord Shiva. People also observe vrathams during this month to propitiate the gods. Festivals in Karthigai...

Importance of Karthigai Masam

What is Karthigai Masam? Karthigai Masam, or Karthika month (October-November), is the eighth month in the Tamil calendar and it gets its name from the Nakshatra (star), ‘Krithika.’ In 2019, Karthigai starts on November 17 and ends on December 16. The Mondays in this...