தம்பதியர் ஒற்றுமை காக்கும் கார்த்திகை சோம வார விரதம்

கார்த்திகை சோமவாரம்: சந்திரனுக்கு சோமன் என்றொரு பெயர் உண்டு. திங்கள் என்றும் சந்திரனைக் கூறுவார்கள். எனவே தான் திங்கட்கிழமையை சோமவாரம் என்று கூறுவார்கள். திங்கள் அன்று சந்திரனின் ஆதிக்கம் நிறைந்து காணப்படும். அதாவது சந்திரனின் ஒளிக்கற்றைகள்  சக்தி மிகுந்ததாக ஆற்றல்...

Karthika Masam Vratas and Festivals

Karthigai Masam (October – November) is a very holy month for Hindus in India. Many festivals are observed in this month which is special for both Lord Vishnu and Lord Shiva. People also observe vrathams during this month to propitiate the gods. Festivals in Karthigai...

Importance of Karthigai Masam

What is Karthigai Masam? Karthigai Masam, or Karthika month (October-November), is the eighth month in the Tamil calendar and it gets its name from the Nakshatra (star), ‘Krithika.’ In 2019, Karthigai starts on November 17 and ends on December 16. The Mondays in this...

The Story Behind Kala Bhairava Jayanti – AstroVed

Kala Bhairava Jayanti Story – The festival celebrates the birthday of Kala Bhairava, the God of Time. This day is more auspicious when it falls on Tuesdays or Sundays as these days are dedicated to this Lord. The meaning of ‘kaal’ is time and Bhairava is a form...